عقیق سبز (Chrysoprase)

این سنگ با ارزش ترین گونه خانواده کلسیدونی(عقیق ها) به شمار می رود.این خانواده از سنگ ها

دارای خواص درمانی بسیار بالا برای دردهای ماهیچه ای و مفصلی می باشد.

بسیار رایج است که عقیق های معمولی و شیشه ،رنگ شده به جای این سنگ جا

زده می شود لذا بایستی این خانواده از سنگ ها را با شناسنامه خریداری نمایید.